Search for:

 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนทําหนังสือถึงอธิการบดีหรือผ่านหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
   โดยยื่นหนังสือด้วยตนเองหรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่
   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ 

2. ผู้ร้องเรียนร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๗-๙๖๐๐ 

3. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   
    เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน 

4. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่าน E-mail ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
   www.rmutk.ac.th โดยช่องทาง “บริการ” “สายตรงอธิการบดี” 

 
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพมีดังนี้

1. เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่มีผู้นําเรื่องมาร้องเรียนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือร้องเรียน และจะต้องลงทะเบียนรับเรื่องตามระบบงานสารบรรณ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องร้องเรียนต่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาที่มหาวิทยาลัยได้ มอบหมายให้ดําเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือสืบสวนหาข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี 

3. เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้อง  แสวงหา ข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายโดยสืบค้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พร้อมกับจัดทํารายงานและเสนอความเห็นต่อธิการบดี หรือผู้บังคับบัญชาผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเพื่อดําเนินการสั่งการตามอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 

4. เมื่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนพิจารณาสั่งการเป็นประการใด ให้ทําหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลต่อไป 

5. หน่วยงานภายในที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องสรุปจํานวนเรื่องร้องเรียนในแต่ละปีงบประมาณโดยมีการรายงานสรุปผล
การดําเนินการเสนอต่ออธิการบดีหรือเทียบเท่า