Search for:

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1. การตรวจสอบเรื่องเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่มีผู้นำเรื่องมาร้องเรียน จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือร้องเรียนและจะต้องลงทะเบียนรับเรื่องตามระบบ งานสารบรรณ  ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ

2.  การพิจารณาสั่งการเรื่องร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องร้องเรียนต่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือสืบสวนหาข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี (ระยะเวลาการตรวจสอบ ๓๐ วัน นับแต่ได้รับเรื่อบร้องเรียน)

3.  การสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายโดยสืบค้น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พร้อมกับจัดทำรายงานและเสนอความเห็นต่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการสั่งการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่มีการแต่งตั้ง และหากมีเหตุความจำเป็นให้ขอขยายระยะเวลาต่ออธิการบดีได้ตามความเหมาะสม)

 4.  การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เมื่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนพิจารณาสั่งการเป็นประการใด ให้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลต่อไป (ระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่มีรายงาน)

 5.  การสรุปข้อมูล หน่วยงานภายในที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนในแต่ละปีงบประมาณโดยมีการรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอต่ออธิการบดี