มทร.กรุงเทพ ได้คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2565 86.21 คะแนน อยู่ในระดับ A